اطلاع رسانی برگزاری اولین جشنواره اشتراک گزاری تجربیات ارزشمند (اتا)
اولین جشنواره اشتراک گزاری تجربیات ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگوئی اجتماعی (اتا)، در روز چهارشنبه مورخ 99/08/07 از ساعت 8 الی 12 به صورت مجازی برگزار می گردد.
لینک دسترسی:
پوستر جشنواره