آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درما
آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

 

مقدمه

     در اجراي بند 1 ماده 2 آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان، اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد.

 

ماده 1 تعاريف :

   در اين آيين نامه واژه هاي زير در معاني مربوطه به كار مي رود.

    وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

    دانشگاه : منظور هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.

    دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيلان دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) مي باشد.

   مقطع پايين تر: منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.

   مقطع بالاتر: منظور دوره تحصيلي بلافاصله بعدي دانشجو است.

 

ماده 2 – پذيرش بدون آزمون

دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند1-2 اين ماده مي توانند با رعايت شرايط مقرر، بدون شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.

 

1-2 – دانشجويان براي برخورداري از مزاياي مقرر در ماده 2 بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- مقطع كارداني:

1- دانشجوي ممتاز دوره كارداني (پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشور)كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل 18 در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود.(به تاييد معاونت آموزشي دانشگاه)

2- دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارداني به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

تبصره : دانشجويان مشمول بند الف-1 توسط دانشگاه هاي پذيرش دهنده (مقصد) و بر اساس ضوابط مربوطه به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد. و معرفي و جايابي دانشجويان نمونه كشوري بند الف-2 از طريق مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت خواهد بود.

 

 

ب- مقطع كارشناسي:

1-  دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل 17در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهارنيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين جزء 10% برتر فارغ التحصيلان هم رشته با ورودي مشترك باشد.

2- دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل 17 در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود .

3-     دانشجوي نمونه كشوري گروه پزشكي در مقطع كارشناسي به تاييد ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

  2-2 - معرفي دانشجويان مشمول بندهاي )ب-1(و )ب-2(و )ب-3( در رشته مرتبط به دانشگاه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت انجام خواهد شد و سهميه دانشجويان نمونه كشوري جدا از سهميه دانشجويان ممتاز( بند ب-1و2 ) خواهد بود.

    دانشگاه بايد رتبه هاي اول فارغ التحصيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناسي را كه واجد شرايط آيين نامه مي باشند(مشمولين بندهاي ب-1و ب- 2 ) بر اساس جدول تخصيص امتياز مربوطه، امتياز بندي نموده و با توجه به ظرفيت رشته ها و امتياز كسب شده، متقاضيان را اولويت بندي و با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مردادماه هر سال به مركز سنجش آموزش پزشكي معرفي نمايدو پذيرش دانشجو بر اساس امتيازات مكتسبه و اولويت انتخاب رشته/محل و منوط به اعلام آن مركز خواهد بود. معرفي متقاضيان واجد شرايط جهت بهره مندي از تسهيلات اين ماده بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهي خلاف واقع پس از پذيرش دانشجو ، قبولي فرد كان لم يكن شناخته شده و مسئوليت آن بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد.

 

3-2 - در صورتي كه در بين متقاضيان واجد شرايط براي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در يك رشته/محل، امتيازات مكتسبه يكسان باشد معدل بالاتر در اولويت خواهد بود و در صورت برابري امتيازات و معدل كل، هر دو نفر پذيرش خواهند شد.

 

4-2 -  درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصيل دانشجويان يك دوره ، افزايش يابد با ارائه تاييديه ازمعاون آموزشي دانشگاه يك نيمسال تحصيلي به حداكثردوران تحصيل اضافه خواهد شد.

 

5-2 -  در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد(از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

 

6-2 -   دانشگاه ها موظفند حداكثر 10% از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته/ محل هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجويان ممتاز مقطع پايين تر اختصاص دهند. در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده علمي آن ملاك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از 5 نفر، حداقل يك نفر پذيرفته مي شود.

 

7-2 -  ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ،در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه، حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاههاي ديگر اختصاص مي يابد و اولويت پذيرش با دانشجويي است كه امتياز مكتسبه وي بيشتر باشد.

 

8-2 -  دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصيل بپردازد و در صورتي كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته همنام  رشته تحصيلي مقطع  قبلي وجود نداشته باشد بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي خواهد بود.

 

9-2 -  در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد ، مشمول محروميت يكساله منع شركت در آزمون نخواهد شد ولي نمي تواند مجدداً از تسهيلات با آزمون يا بدون آزمون ويژه استعدادهاي درخشان استفاده نمايد.

 

10-2 -  دانشجويان مشمول ماده 2 در مقطع كارداني  فقط يكبار و در مقطع كارشناسي نيز فقط يك مرتبه و آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بلافاصله بعدي خود مي توانند از تسهيلات آموزشي موضوع اين ماده در مقطع بالاتر استفاده نمايند .

 

 ماده 3 - پذيرش با آزمون

دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 1-3 مي توانند با رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده و با شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.

 

1-3- دانشجويان واجد شرايط عبارتند از:  

    الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز 500(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

    ج- نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوردر هر يك از سه حيطه المپياد مذكور (به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي 80% نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند( با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

    د - برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه

   هـ - مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

    و- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري

    ز- 5/2 % پذيرفته شدگان برتركشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي (حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف40نفر در هر آزمون)

 

  ح - رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد:  تا  20 نفر  پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته  دو نفراول كشوري و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري.

 

   ط- 10% برتر فارغ التحصيلان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و بالاتر در هر دانشگاه(حداقل يك نفر)با كسب معدل كل حداقل 17

تبصره: در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد(از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه ميگردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

ي- دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه  وبر اساس دستور العمل اجرايي كه از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ گرديده است.

 

2-3- دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند(1-3)در مقاطع تحصيلي كارشناسي و بالاتر براي استفاده از مزاياي مقرر در اين ماده مجازند فقط يك نوبت در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت كنند و براي فارغ التحصيلان حائز شرايط ، آخرين مصوبات كميسيون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  ملاك عمل خواهد بود.

 

3-3-  دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند1-3 در مقطع كارشناسي بايد در پايان دوره معدل كل حداقل 17 و در مقاطع كارشناسي ارشد وبالاتردر پايان دوره  معدل كل حداقل16 را كسب نمايند .

 

4-3-  دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور در بند1-3 كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته بيش از يك ترم معدل كمتر از 16، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب  معدل كمتر از 16 ،در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل  كمتر از15 و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از سه ترم معدل كمتر از 15 كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد .

 

5-3-  شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد.

6-3-  دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي توانند به شرط شركت در آزمون و كسب 90% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا و حداكثرتا 10 درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند.

       الف- اين ظرفيت ، مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذيرش دانشجو) است.

       ب- در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده علمي  آن ملاك عمل خواهد بودو در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از 5 نفر حداقل يك نفر پذيرفته مي شود.

      ج- كسب 90% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد،كف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد درخشان بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.

     د- پذيرش و معرفي دانشجويان واجد شرايط به دانشگاه ها توسط مركز سنجش آموزش پزشكي صورت مي گيرد.

      هـ - براي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي و Ph.D داروسازي، كسب حداقل 40 امتياز از حيطه هاي آموزشي ، پژوهشي ،فردي و اجتماعي لازم است كه بالاترين امتياز كسب شده ملاك عمل خواهد بود.

      و- چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در  شيوه نامه اي كه توسط  دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه  خواهد شد.

     ز- در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشگاه ها به صورت سهميه مازاد، دبيرخانه مجاز است حداقل يك نفر از ظرفيت پذيرش آزاد رشته/محل مورد تقاضا كم نموده و آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد.

 

7-3- دانشجويان حائز شرايط مقرردر اين ماده مي تواننددر هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك مرتبه( اعم از قبولي يا عدم قبولي) مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين تسهيلات بهره مند گردند.

 

8-3- فارغ التحصيلان رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي كه مطابق بندهاي ج – هـ- ز- ي در ماده3 آيين نامه" رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه مي توانند از تسهيلات اين ماده بهره مند شوند.

 

ماده 4- دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت  قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

 

ماده5- متقاضيان استفاده از تسهيلات استعداد درخشان، در هر يك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آيين نامه را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيلات ادامه تحصيل در مقطع بالاتر كسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پايين تر الزامي است.

تبصره: متقاضيان واجد شرايط مجازند فقط از يك نوع از تسهيلات(با آزمون يا بدون آزمون)براي پذيرش استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش براي پذيرش در يك سال امكانپذير نمي باشد. اما مي توانند به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.

 

ماده 6- نحوه اجراي اين آيين نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز سنجش آموزش پزشكي تدوين و تنظيم مي گردد.

 

ماده 7- نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه برعهده معاونت آموزشي  وزارت بوده و در شرح و تفسير مفاد آن،  نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود.

 

اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،7 ماده و3 تبصره است در تاريخ 21/10/89   به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان(ورودبدون آزمون و با آزمون) مي گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي  91-1390 به بعد قابل اجرا مي باشد.

 

 

 

توضيحاتي درباره آيين نامه ها و تسهيلات ويژه استعدادهاي درخشان

 

 

1-     بهره مندي از تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها

در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مصوب 3/12/87 باشند تا بتوانند از تسهيلات درون دانشگاهي استفاده نمايند.دانشجويان مي توانند ضمن مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه محل تحصيل از جزئيات آيين نامه آگاه شده و در صورت احراز شرايط،عضو دفتر شوند.

 

2-    بهره مندي از تسهيلات ورود به مقاطع بالاتر ويژه استعدادهاي درخشان:

در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مصوب 21/10/89 باشند تا بتوانند از تسهيلات آن استفاده نمايند.كه شامل 2 نوع تسهيلات است:

الف- ورود بدون آزمون- اين تسهيلات فقط براي دانشجويان رتبه اول در مقطع كارشناسي بوده كه متقاضي ورود به مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مي باشند و با توجه به ظرفيت محدود پذيرش،دانشجو بايد مطابق ماده 2 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل..... وتبصره هاي آن ، شرايط مربوطه را دقيقاً احراز نمايد .(استفاده از اين تسهيلات بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي تا يكسال است. بازه زماني يكسال بر اساس اعلام مركز سنجش آموزش پزشكي خواهد بود. )

*در مورد رتبه هاي اول مقاطع كارداني ملاك شمول افراد ، بر اساس ضوابط و شرايط سازمان سنجش آموزش كشور
مي باشد.

توجه: در خصوص ورود بدون آزمون معرفي رتبه هاي اول مقطع كارداني به معاونت فني،آماري سازمان سنجش آموزش كشور  و رتبه هاي اول مقطع كارشناسي ناپيوسته به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع خواهد بود.

ب- ورود با آزمون و استفاده از سهميه مربوطه- اين تسهيلات ويزه دانشجوياني است كه شرايط ماده 3 و
 تبصره هاي  مربوطه  از  آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل.....را احراز نموده اند.(استفاده از اين تسهيلات تا 2 سال بعد از فارغ التحصيلي است)
براي استفاده از اين سهميه در آزمون دستياري پزشكي و دندانپزشكي كسب حداقل 40 امتياز ضروري است كه ارسال و بررسي مدارك بر حسب آزمون، در دبيرخانه مربوطه خواهد بود.

توجه: معرفي افراد واجد شرايط براي آزمون هاي كارشناسي ارشد و Ph.D به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع و در خصوص استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان و ارسال مدارك مربوط به 40 امتياز براي آزمون پذيرش دستيار پزشكي به دبيرخانه هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و براي آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي به دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي خواهد بود.

 

* اطلاعات بيشتر درباره آيين نامه ها را مي توان از طريق سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به نشاني http://edc.behdasht.gov.ir  قسمت آيين نامه ها و بخشنامه ها- آيين نامه هاي استعداد درخشان دريافت نمود.

 

 

 

3-    در رابطه با تسهيلات سربازي:

كليه واجدين شرايط آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب بنياد ملي نخبگان مي توانند از طريق مراجعه به بنياد به حوزه نظام وظيفه معرفي شده و از تسهيلات آن بهره مند شوند.

 

4-    در رابطه با تسهيلات اداره طرح:

تسهيلات موجود در اين زمينه سه دسته هستند:

الف- معافيت از طرح دوره عمومي كه فقط شامل گروه هاي زير مي شود: دارندگان رتبه هاي 10-1 كشوري كنكور سراسري زير گروه تجربي با گواهي سازمان سنجش آموزش كشور- دارندگان مدال طلاي كشوري از المپيادهاي رياضي، فيزيك،شيمي،كامپيوتر و زيست شناسي دانش آموزي با گواهي دبيرخانه مربوطه- دارندگان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع رسيده باشد.- رتبه هاي 3-1 كشوري از آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي- جامع پيش كارورزي پزشكي و دستياري پزشكي و دندانپزشكي

 

ب- تسهيلات مربوط به گذراندن طرح :كه فقط شامل طرح دوره عمومي بوده و در اين زمينه بخشنامه كميسيون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ 23/1/88 معتبر مي باشد كه بر اين اساس كليه فارغ التحصيلان ذكور و بانوان مجرد مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان صرفا در سال دوم خدمت مي توانند خدمات موضوع قانون فوق الذكر را در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمان هاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد) به شرط ارائه اعلام نياز از مراكز فوق انجام دهند.

تبصره: خانم هاي متاهل نخبه سال اول خدمات را نيز مي توانند در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمان هاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد) انجام دهند.

 

ج- اجازه شركت در آزمون ورودي مقاطع بالاتربراي يك بار :1- دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك نوبت در آزمون دوره هاي تخصصي شركت نمايند.2- فارغ التحصيلان رشته پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي كه حداكثر3 ماه بعد از فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده اند مجازند در آزمون هاي تخصصي شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستياري ادامه دهند. بديهي است اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس از فراغت از تحصيل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد. 3- فارغ التحصيلان رشته هاي پيراپزشكي مشمول آيين نامه استعداد درخشان،
 مي توانند بدون محدوديت در آزمون هاي ورودي مقاطع بالاتر شركت نمايند.

 

 

* اطلاعات بيشتر در اين باره را مي توان از طريق بخشنامه شماره 106992/7/الف مورخ 17/3/88 دفتر مديريت منابع انساني وزارت كه به معاونت پشتيباني كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي ابلاغ شده است دريافت نمود.

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/14
تعداد بازدید:
459
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal