آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي

مصوب پانصد و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 14/06/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تاريخ ابلاغ: 05/07/1385  شماره ابلاغ: 2894/دش

 

 

مقدمه:

    به منظور تحقق بخشيدن به تأكيد مقام معظم رهبري در «استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت‌هاي علمي نخبگان در راستاي توسعة همه جانبة كشور» و در اجراي مادة 4 اساسنامه بنياد ملي نخبگان دربارة «تعريف نخبه و احراز استعدادهاي برتر و نخبگي افراد» آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي تصويب مي‌شود. در اين آيين نامه «بنياد ملي نخبگان كشور» به اختصار «بنياد» و دو وزارتخانة‌«علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصار «وزارتين علوم و بهداشت» ناميده مي‌شود.

ماده 1ـ هدف

منطقي كردن و تعريف شاخص‌هاي علمي، استانداردسازي معيارها و فرايندهاي شناسايي و معرفي نخبگان و استعدادهاي برتر هر بخش.

 ماده 2ـ تعريف نخبه و استعداد برتر

1ـ2ـ «نخبه» به استناد ماده 4 اساسنامه بنياد به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي‌شود كه اثرگذاري وي در توليد و گسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ سازي و مديريت كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد و گسترش دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و اعتلاي جامعه انساني كشور گردد.

 2-2- «استعداد برتر» به فردي اطلاق مي‌شود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولي هنوز زمينه‌هاي لازم براي شناسايي كامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده است.

تبصره 1: تعاريف فوق شامل استعدادهاي برتر و نخبگان بخشهاي مختلف از قبيل علمي و فناوري، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، هنري و مديريتي مي‌باشد.

تبصره 2: تعريف و شرايط احراز نابغگي و نحوه حمايت از نوابغ توسط بنياد پيشنهاد و پس از تصويب هيئت امناء به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد.

تبصره 3: استعداد برتر و نخبگي يك فرآيند پويا است و مي‌بايست تداوم شرايط در دوره‌هاي زماني مشخص در احراز نخبگي معيار قرار گيرد.

 ماده 3 ـ فرايند احراز استعداد برتر و نخبگي در حوزه‌هاي مختلف

1-3-     در تعيين و احراز شرايط نخبگي، فرآيندهاي تعريف و تجربه شده توسط نهادهاي برگزينندة ‌نخبگان هر بخش پذيرفته شده و با جهت گيري علمي و عقلايي سياست‌هاي موجود هماهنگ و معيارهاي وضع شده عنداللزوم تقويت و يا اصلاح مي‌گردد.
2
2- 3ـ آيين نامه هاي موجود براي تعيين بهترينها در بخش‌هاي مختلف با رويكرد تقويتي مورد اصلاح و تصويب بنياد قرار خواهد گرفت.

ماده 4 ـ شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي افرادي كه داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشند، استعداد برتر يا نخبه شناخته مي‌شوند.

1ـ4ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي معتبر داخلي و جهاني

الف ) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر جهاني و بين‌المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه

ب ) راه‌يافتگان مرحله نهايي المپيادهاي معتبر جهاني بين‌المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

ج ( نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر بين‌المللي دانشجويي با تأييد وزارتين علوم و بهداشت به عنوان نخبه

د ) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانشجويي كشور با معرفي وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

هـ ) نفرات اول تا سوم المپيادهاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

 2ـ4ـ برگزيدگان از ميان آزمونهاي سراسري

الف) برگزيدگان از ميان رتبه‌هاي برتر آزمون‌هاي سراسري مقطع كارشناسي از ميان 100 نفر اول براي رشته‌هاي رياضي و فيزيك، 50 نفر اول براي رشته‌هاي علوم تجربي، 50 نفر اول براي رشته‌هاي علوم انساني و 20 نفر اول براي رشته‌هاي هنر به عنوان استعداد برتر
3ـ4ـ مخترعان و مكتشفان

الف ) برگزيدگان مسابقات و جشنواره‌هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنوارة بين‌المللي خوارزمي، جشنوارة جوان خوارزمي و جشنوارة علوم پزشكي رازي با معرفي وزارتين علوم و بهداشت و تأييد بنياد به عنوان استعداد برتر
ب ) برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع ذيصلاح داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد به عنوان استعداد برتر (بنياد تعيين كنندة مراجع ذيصلاح است).

تبصره: جشنواره‌ها و مسابقات علمي با تأييد وزارتين علوم و بهداشت و در موارد خاص با تأييد بنياد معتبر شناخته مي‌شود.
4ـ4ـ دانش آموختگان

برگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته‌هاي دانشگاهي (كارشناسي و بالاتر) داخل كشور و حوزه‌هاي علميه (سطح يك و بالاتر) با معرفي «وزارتين علوم و بهداشت» و «مديريت حوزه علميه قم و خراسان» به عنوان استعداد برتر

5ـ4ـ برترين‌هاي مسابقات علوم قرآني

برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين‌المللي با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان استعداد برتر
تبصره: تشخيص اعتبار مسابقه با بنياد است.

6ـ4ـ شخصيتهاي برجسته علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

الف ) برگزيدگان از ميان محققان ايراني كه بر اساس معيارهاي مؤسسات معتبر اطلاعات علمي بين‌المللي و داخلي به لحاظ تعداد ارجاعات به مقالات آنها و يا ساير شاخص‌هاي مرتبط به عنوان پژوهشگران و دانشمندان ملي و بين‌المللي قرار گرفته‌اند، با معرفي وزارتين علوم و بهداشت به عنوان نخبه

ب ) برگزيدگان از ميان افرادي كه براي حل مشكلات ملي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور راهكارهاي مناسبي ارائه كرده‌اند و اين راهكارها تجربه شده و نتايج حاصل از آن به تأييد مراجع ذيربط رسيده باشد، با انتخاب بنياد به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزيدگان از ميان افرادي كه در هر يك از رشته‌ها و گروه‌هاي علمي اعم از علوم انساني و معارف اسلامي، علوم پايه، فني مهندسي، پزشكي، كشاورزي و هنر، نظريه يا تئوري جديد ارائه كرده و از سوي مراجع معتبر ملي و بين‌المللي مربوطه، تأثيرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است)

 د ) برگزيدگان از ميان مؤلفان و مترجمان كتب، نويسندگان مقالات، واعظان و شاعران كه آثار فاخر ايشان داراي نقش مهم و تأثير ويژه در توسعه مرزهاي دانش و فناوري يا تربيتي و اخلاقي در حوزه مربوط بوده است، به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است

7ـ4ـ آفرينندگان آثار بديع و ارزنده ادبي و هنري برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه‌هاي موسيقي، نقاشي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي مراجع معتبر و انتخاب بنياد به عنوان استعداد برتر (تشخيص مراجع معتبر با بنياد است(

8ـ4ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري

الف ) برگزيدگان از ميان اعضاي هيأت علمي كه در مراتب دانشگاهي كار ممتاز و شاخصي را انجام داده‌اند به عنوان استعداد برتر
ب ) برگزيدگان از ميان اساتيد نمونه و ممتاز در سطح كشور براساس ضوابط وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزيدگان از ميان پژوهشگران نمونه كشوري براساس ضوابط وزارتين علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
 

9ـ4ـ مدرسين و محققين علوم حوزوي

الف ) برگزيدگان از ميان مدرسين حوزه‌هاي علميه كشور كه تدريس مي‌نمايند، براساس ضوابط شوراي عالي حوزه علميه قم به عنوان استعداد برتر

ب ) برگزيدگان از ميان محققين برتر حوزوي با معرفي شوراي عالي حوزه علميه قم به عنوان استعداد برتر
تبصره 1: در مواردي كه براي «برگزيدگان» مرجع ذكر نشده است، مرجع گزينش بنياد است.
تبصره 2: بنياد مي تواند از ميان برگزيدگان به عنوان «استعدادهاي برتر » افرادي را به عنوان «نخبه» معرفي نمايد.
ماده5:

پيشنهاد استعداد برتر و نخبگي مي‌تواند هم از سوي افراد واجد شرايط و هم از سوي نخبگان و استعدادهاي برتر شناخته شده و هم از سوي نهادها و سازمانها به بنياد صورت گيرد.

ماده 6:

نحوه حمايت از استعدادهاي برتر و نخبگان و ساير موارد براساس آيين نامه‌ها و ضوابطي خواهد بود كه مطابق بند 11 ماده 9 اساسنامه بنياد توسط هيأت امناء بنياد ملي نخبگان پيشنهاد و به تصويب مي‌رسد.

ماده 7:

موارد خاص و همچنين موارد پيش بيني نشده يا داراي ابهام در شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي و مراجع تأييد كننده بنا به تصويب هيأت امناي بنياد ملي نخبگان خواهد بود.

ماده 8:

 اين آيين نامه در 8 ماده و 7 تبصره در جلسه 589 مورخ 14/6/85 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به پيشنهاد هيأت امناي بنياد ملي نخبگان كشور و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

 

 

 

 

آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

مقدمه                                                                                                         

    به منظور اعتلاي علمي كشور و تربيت چهره هاي علمي شاخص ودر راستاي برنامه ريزي توسعه پايدار كشورو به اجرا در آوردن سياستهاي هدايت وحمايت استعدادهاي درخشان در دانشگاههاي علوم پزشكي وموسسات علمي واجد شرايط  مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/77 و جلسه 502 مورخ22/5/81 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين آيين نامه به تصويب رسيد.

    در اين آيين نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " وزارت"، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز آموزشي و تحقيقاتي وابسته " دانشگاه"و شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي به اختصار "شورا " ناميده مي‌شود.

ماده 1-  اهداف شورا عبارتست از

1-شناسايي افراد با استعداد و عملكردهاي درخشان، طبقه بندي آنها به شيوه هاي علمي وايجاد شرايط جهت شكوفايي آنها

2-جذب و هدايت دانشجويان داراي استعداد درخشان درجهت رشته هايي كه اينگونه افراد داراي استعداد لازم براي آنها بوده و مورد نياز كشور و وزارت بهداشت مي باشند و حمايت مادي ومعنوي از آنان.

3-گسترش نوآوري،ابداع ،خلاقيت ،توان رهبري وكارآفريني افراد با استعداد درخشان

 ماده 2- وظايف شورا

1-تعيين سياست ها، راهكارها ، تهيه و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي هدايتي و حمايتي لازم  به منظور اجرايي نمودن اهداف موضوع ماده يك.

2-صدور مجوز اجراي برنامه هاي خاص جهت پرورش استعدادها و عملكردهاي درخشان در دانشگاهها و موسسات علمي واجد شرايط و نظارت بر نحوه اجرا و اثر بخشي و حمايت از اجراي آنها

3-تصويب ضوابط و معيارهاي لازم جهت  تخصيص اعتبار خاص به دانشگاهها به منظور پرورش استعدادهاي درخشان

4-  تشكيل كميته هاي تخصصي و كارشناسي براي تدوين و اصلاح طرحها، آئين نامه ها و برنامه هاي آموزشي

5- ارائه پيشنهاد هاي لازم به مراجع درون بخشي و برون بخشي ذيربط جهت تسهيل امور حمايتي مرتبط با استعدادهاي درخشان

 ماده 3- اعضاء شورا

1- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( رئيس شورا)

2- معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت ( نايب رئيس شورا)

3- معاون تحقيقات و فن آوري وزارت

4- رييس سازمان سنجش آموزش كشور

5- رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

6- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

7- دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

8- دبيران شوراهاي پنجگانه ( علوم پايه، پزشكي عمومي، پزشكي تخصصي ، دندانپزشكي، داروسازي) و مديركل   دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي حوزه معاونت آموزشي و امور دانشجويي

9- رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ( دبير شورا )

10- چهارنفر از اعضاء هيات علمي دانشگاهها

11- يك نفر از استعدادهاي درخشان كشور

تبصره : اعضاي شورا به پيشنهاد معاون آموزشي وامور دانشجويي براي يك دوره دو ساله توسط وزيرمنصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.

 

ماده4- جلسات شورا

شورا به دعوت دبير شورا حداقل سالي 2 بار تشكيل جلسه  مي دهد. حضور 3/2 اعضاي شوراجهت  رسميت يافتن جلسات ضروري بوده و تصميمات آن بر مبناي اكثريت مطلق آراي اعضاي حاضر (1+50 % ) اعتبار مي يابند.. 

 ماده 5-دبيرخانه شورا

دبيرخانه شورا درمركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي  حوزه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت تشكيل و زير نظر دبير شورا اداره مي شود. رياست دبيرخانه به عهده رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي بوده كه مسئوليت اجراي كليه آيين نامه هاي مصوب را به عهده دارد.

 ماده 6- وظايف دبيرخانه

- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا در دانشگاهها

- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي جديد يا اصلاح آئين نامه هاي قبلي براساس مطالعات و بررسيهاي لازم توسط  گروههاي كارشناسي با استفاده از نظرات شوراهاي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و ارائه آنها جهت تصويب در شورا

- نظارت و ارزشيابي ادواري عملكرد شوراهاي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و پيشنهاد تخصيص بودجه براساس ارزشيابي انجام شده

- ابلاغ مصوبات به مراجع ذيربط

- دعوت از اعضاي شورا و تنظيم دستور كار و صورت جلسات شورا

- انجام ساير امور محوله از طرف شورا

 ماده7-شوراي معين

شورا داراي يك شوراي معين بوده كه وظيفه آن تفسير،تدوين وتصويب شيوه نامه هاي لازم درجهت اجراي مصوبات شورا مي باشد.

 تبصره1: مصوبات شوراي معين درحكم مصوبات شورا بوده و لازم الاجرا مي باشد.

 تبصره 2: شوراي معين از معاون آموزشي،دبيران شوراهاي پنجگانه و مدير كل دفتر گسترش وارزيابي آموزش پزشكي رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، چهار  نفر از اعضاي هيئت علمي و يك نفر از استعدادهاي درخشان عضو شورا كه با حكم وزيرمنصوب مي‌گردند تشكيل مي‌گردد.

 

اين آئين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه،7ماده و 4 تبصره است در تاريخ 13/5/86 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و جايگزين آئين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان مورخ 18/8/82 گرديد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا  مي باشد .

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/02/14
تعداد بازدید:
186
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal