روش اجراي آزمون DOPS
 
 DOPS
راهنماي آزمونگر (در مورد ارزيابي به روش DOPS )

يكي از وظايف آكادميك اعضاء هيات علمي كمك به فراگيران دررسيدن به عملكرد بهينه مي باشد. يك روش مناسب براي دستيابي به اين هدف فراهم كردنفرصتي براي ارائه بازخوردهاي سازنده است. با اين كار شما به فراگير كمك مي كنيد تاتوانائيهاي بالقوه خود را به دست آورد. به علاوه اين ارزيابي از نظر فراگيران كاريواقعا مهم است. آنها به آنچه ما مورد ارزيابي قرار مي دهيم احترام مي گذارند و آنرا با اهميت مي شمرند. بنابراين از اينكه پذيرفته ايد كه فراگيران را ارزيابي كنيدسپاسگزاريم.

1- DOPS چيست؟
اين موضوع كه مهارت فراگيران در انجام پروسيجر هايي كه موظفبه انجام آنها هستند مورد ارزيابي قرار گيرد اهميت زيادي دارد.
 DOPS كه مخفف Direct Observation of Procedural Skills (مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي)  مي باشدروشي است كه اختصاصا براي ارزيابي مهارتهاي عملي (پروسيجرها) طراحي شده است. در اينروش شما فراگير را در حين انجام پروسيجر مورد مشاهده قرار مي دهيد و عملكرد وي رابر اساس يك چك ليست ساخت يافته ارزيابي مي كنيد. با اين روش بعد از هر بار انجامآزمون نقاط قوت و ضعف فراگير شناسايي مي شوند. وجود اين چك ليست ساخت يافته به شمااين امكان را مي دهد كه مهارت فراگير را بر اساس معيارهاي مشخص و به صورت عيني ارزيابيكنيد و به علاوه فراگير با در اختيار داشتن اين چك ليست مي تواند عملكرد خود را نيزبر آن اساس ارزيابي كند. فرآيند مشاهده فراگير در حدود 15 دقيقه و ارائه بازخوردبه وي حدود 5 دقيقه به طول مي انجامد.
2- در چه صورت واجد شرايط ارزيابي هستيد؟
اگرشما عضو هيات علمي هستيد مي توانيد هر يك از فراگيران گروه خود را مورد ارزيابيقرار دهيد. نيازي نيست كه شما استاد راهنماي آموزشي وي باشيد و حتي نيازي نيست كهفراگير را از قبل بشناسيد

3- ارزيابي چگونه انجام مي گيرد؟

اين فرآيند توسط فراگير آغاز مي شود. او از شما مي خواهد كه مهارت او را در يك پروسيجراساسي مورد ارزيابي قرار دهيد. شما بايد فراگير را در حين انجام پروسيجر در يك محيطواقعي مورد مشاهده قرار دهيد و مشاهدات خود را در يك چك ليست ساخت يافته ثبت كنيد.اطمينان حاصل كنيدكه بيمار مي داندكه DOPS درحال انجام است.فراگيربايد همان كارهايي را انجام دهدكه به طورطبيعيانجام مي دهد.
در اكثر موارد مشاهده پروسيجرها 15 تا 20 دقيقه طول مي كشد.بعد از تكميل فرم ارزيابي بايد بلافاصله به فراگير (آزمودني) بازخورد دهيد و اينكار نبايد بيش از 5 دقيقه به طول انجامد.

4- ارائه بازخورد
براي به حداكثر رساندن تاثير آموزشي اين روش بايد با كمكفراگير نقاط قوت و ضعف وي را شناسايي نموده ، در مورد آنها به توافق برسيد.
ارائه بازخورد بايد با حساسيت زياد و در يك محيط مناسب صورتگيرد. اين كار بايد بلافاصله بعد از ارزيابي صورت گيرد. توجه داشته باشيد كهبازخورد هيچگاه به معناي تذكر نقاط ضعف به تنهايي نيست و بايد به همان ميزان برنقاط قوت هم تاكيد نمود.
5- نكات ويژه در مورد تكميل فرم
الف- سوال"آزمونگر پيش از اين چند بار از روش DOPS براي ارزيابي فراگيران استفادهكرده است؟" به منظور بررسي تاثير آشنايي و يا تجربه آزمونگر با اين روش بر رويعملكرد وي مي باشد كه اين كار جزئي از فرآيند كنترل كيفي است. منظور از اين سوالكل دفعاتي است كه عضو هيات علمي با هر فراگيري از روش DOPS استفاده كرده است.
ب- تعداد دفعاتي كه آزمون شونده پروسيجر مورد ارزيابي راانجام داده است بر اساس اظهار و تخمين خود فراگير و يا با استفاده از log book صورت ميگيرد.
ج- سختي پروسيجر بايد بر اساس سطح فراگير (سنوات تحصيلي فراگير)مورد قضاوت قرار گيرد
د- در مورد استفاده از مقياس : لطفا از تمام طيف مقياس نمرهدهي استفاده كنيد. بايد مشاهدات خود را با مهارت پزشكي كه دوره مورد نظر را به پايانرسانده (يعني شايسته ارتقاء يا فارغ التحصيلي است) مقايسه نمائيد.
ه- در مورد سوال 3 (مرحله آمادگي قبل از انجام پروسيجر) : اينسوال در برگيرنده توانايي آزمون شونده در ارائه بحث در خصوص عوارض احتمالي پروسيجرو چگونگي اداره آنها مي باشد.
و- سوال 8 (اقدامات بعد از انجام پروسيجر) : به مواردي ازقبيل دور ريختن اجسام نوك تيز ، چك CXR ، تعليمات بهپرستار ، ثبت پروسيجر و ... اشاره كرد.

 
 
 
 
 
راهنماي فراگيران ( در مورد ارزيابي به روش DOPS)
 

 DOPSچيست؟

اين موضوع كه مهارت فراگيران درپروسيجرهايي كه موظف بهانجام آنها هستند مورد ارزيابي قرار گيرد اهميت زيادي دارد. DOPSكه مخفف عبارت Direct Observation of Procedural Skills(مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي) مي باشد روشي است كه اختصاصا براي ارزيابي مهارتهايعملي (پروسيجرها) طراحي شده است. در اين روش يكي از اعضاء هيات علمي شما را در حينانجام پروسيجر مورد مشاهده قرار مي دهد و سپس عملكرد شما را بر اساس يك چك ليستساخت يافته مورد ارزيابي قرار مي دهد. با اين روش بعد از هر بار انجام آزمون نقاطقوت شما و نقاطي كه نياز به تلاش بيشتري جهت بهبود دارند شناسايي مي شوند. وجود اينچك ليست ساخت يافته به شما اين امكان را مي دهد كه معيار مشخصي را  كه در ارزيابي شما به كار مي رود در اختيارداشته باشيد و خود نيز عملكردتان را بر اساس آن ارزيابي كنيد. شما بايد در موردمفهوم هر يك از آيتمها تعمق كنيد تا بدانيد چه چيزي از شما انتظار مي رود. فرآيندمشاهده در حدود 15 دقيقه طول مي كشد و ارائه باز خورد طي حدود 5 دقيقه صورت مي گيرد.
2- چند آزمون در سال؟
شما بايد ترتيبي اتخاذ نمائيد كه در طي يك دوره يك ساله دستكم 6 بار در حين انجام پروسيجرهاي مورد نظر توسط عضو هيات علمي مورد مشاهده و ارزيابيقرار گيريد. مسئوليت حصول اطمينان از كافي بودن تعداد و نوع ارزيابي ها و نيزآزمونگرها به عهده شماست. شما مي توانيد درخواست كنيد كه بيش از حداقل مورد اشارهمورد ارزيابي قرارگيريد. اينكار به شما كمك خواهد كرد باز خورد بيشتري دريافت كنيد.همچنين استاد راهنماي آموزشي شما مي تواند بر حسب نياز درخواست ارزيابيهاي بيشتريرا بنمايد. اين ارزيابيها بايد بصورت گسترده در طول سال تحصيلي صورت گيرند و نهصرفا نزديك به انتهاي دوره .
3- از چه كساني مي توانيد درخواست كنيد كه شما را ارزيابيكنند؟
هر يك از اعضاء هيات علمي مي توانند شما را مورد ارزيابيقرار دهند . بايد سعي كنيد از طيف وسيعي از آزمونگرها استفاده كنيد(بصورت ايده آلبراي هر آزمون يك عضو هيات علمي) و اطمينان حاصل كنيد كه استاد راهنماي آموزشي شمادست كم نيمي از اين ارزيابيها را انجام مي دهد. به علاوه دست كم 3 عضو هيات علمي بايد6 پروسيجر شما را ارزيابي كرده باشند.

4- چه مهارتهايي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند؟
از آنجا كه هدف DOPSارائه بازخورد به شما و كمك به بهبود عملكرد شغليتان مي باشد، لازم است پروسيجرهاييمورد ارزيابي قرار گيرند كه به طور طبيعي در محيط كارتان از شما انتظار مي رود. بهعلاوه اهميت دارد كه شما در همان محيطي كه به طور معمول در آنجا پروسيجر انجام ميدهيد مورد مشاهده و ارزيابي قرار گيريد. مهارتهاي اساسي كه از شما انتظار مي رود وبايد كسب كنيد در كوريكولوم گنجانده شده است. بايد انواع مختلف پروسيجر را برايارزيابي انتخاب كنيد به طوري كه تعداد زيادي از توانمندي هاي مشخص شده در كوريكولومپوشش داده شوند. شما بايد در هر سال مداركي دال بر توانمندي خود در دست كم 3 پروسيجرمختلف ارائه كنيد. شما مي توانيد ارزيابي ها را به گونه اي ترتيب دهيد كه هر پروسيجرآنقدر تكرار شود تا مهارت شما در انجام آن به حد استاندارد مورد قبول و يا بالاتراز آن برسد.
5- وظيفه شما در انجام اين نوع ارزيابي چيست؟
ازشما انتظار مي رود:
الف- مهارتهاي اساسي كه از شما انتظار مي رود را شناسايي كنيد.
ب- اطمينان حاصل كنيد كه تعداد و نوع ارزيابي ها كافي ومناسب هستند.
ج- دقت كنيد كه تمام ارزيابي ها براي انتهاي دوره باقينماند.
د- از بيمار اجازه بگيريد كه شما در حين انجام پروسيجر موردمشاهده قرار گيريد.
ه- اطمينان حاصل كنيد كه فرم مربوطه به صورت كامل و خواناپر شده است.
و- در موردبازخوردي كه دريافت مي كنيد تعمق كنيدوسعي كنيداز طريق مشاهده، تمرين ومطالعه نقاط ضعف خودرابر طرف كنيد.
ز- يك نسخه از ارزيابي را در كار پوشه خود نگهداري كنيد و يكنسخه را به مدير گروه تحويل دهيد.
 

روش اجراي آزمون DOPS

بصورت original روش DOPS معمولاً 4 تا 6 بار در سال انجام مي گيرد. فرآيند مشاهده و ارائه بازخورد به درخواست  فراگير صورت مي گيرد.مهارتهاي مورد ارزيابي بايد از بين پروسيجرهاي اساسي و مهم رشته تخصصي مربوطه باشد . عضو هيات علمي ضمن مشاهده فراگير در حين انجام پروسيجر به نكات مورد ارزيابي در چك ليست از پيش طراحي شده ايدقت مي كند كه اساس و پايه مهارت در انجام آن پروسيجر را تشكيل مي دهند . پس از پايانكار ارزياب نتيجه مشاهدات خود را با علامت زدن گزينه هاي مناسب در چك ليست ثبت ميكند . سئوالات چك ليست مواردي از قبيل آگاهي فراگير از انديكاسيونها و آناتومي مربوطه ، اخذ رضايت از بيمار ، رعايت شرايط استريل ، توانائي در تكنيك و ... رامورد پرسش قرار مي دهند . به علاوه ارزيابي كننده به يك سئوال هم در مورد توانائيكلي فراگير در انجام پروسيجر پاسخ مي دهد . زمان لازم براي مرحله مشاهده حدود 15دقيقه است . ضروري است كه فراگير و نيز بيماري كه پروسيجر بر روي وي انجام مي شوداز اينكه فراگير در حال observe شدن است مطلع باشند . پس از تكميل چك ليست توسط عضو هيات علمي ، طي جلسه اي با حضور فراگير وعضو هيات علمي ، باز خورد مشاهدات به وي داده مي شود و نقاط قوت و ضعف مورد بحث قرار مي گيرند . زمان لازم براي ارائه بازخورد در حدود 5 دقيقه است . نتايج ارزشيابي(چك ليست ها) معمولاً در چند نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه جهت قراردادن در پورتفوليودر اختيار فراگير قرار مي گيرد و ساير نسخ به مراجع ذيربط منجمله استاد راهنما ومدير گروه تحويل مي گردند . در پايان دوره اين چك ليست ها به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت فراگير و نيز آخرين وضعيت عملكردي وي مورد بررسي قرار مي گيرند .

* نكات كلي كه در اجراي آزمون بايد مورد توجه قرار گيرند:

 آزمونگرها (اعضاء هيئت علمي) بايد در مورد استفاده از اين روشها و ابزارمورد استفاده آن آموزش ببينند.

 بهتر است مهارتهاي اساسي (core skills ) فراگيران در اوايل دوره آموزش مورد مشاهده و ارزيابي قرار گيرندتا مهارتهايي كه نياز به بهبود دارند شناسايي شوند. اين مهارتها بايد در مراحل بعديبه منظور اندازه گيري ميزان پيشرفت مورد مشاهده قرار گيرند.

 در مورد عرصه اي كه مشاهده در آنجا صورت خواهد گرفت بايد دقت نمود. ارزيابي بايد در عرصه هايي صورت گيرد كه در آنجا مهارتهاي فراگير به موثرترين و كار آمد ترين صورت قابل ارزيابي باشد:

- حتي الامكان از محيط هايي استفاده كنيد كه در آنها نسبت عضو هيات علمي به فراگير بالا باشد و يا فراگير و عضو هيات علمي فرصت بيشتري دراختيار داشته باشند.

- عرصه هايي را كه در حال حاضر نيز اعضاء هيات علمي بر كار فراگيرنظارت مستقيم دارند در نظر بگيريد. مشخص كنيد كه چگونه مي توانيد روند مشاهده رامكتوب و ثبت كنيد.

 بايد توجه داشت كه اطلاعات حاصل از اين ارزيابي هم بصورت تكويني (formative) و هم بصورت تراكمي(summative) قابل استفاده اند.

  بايد به خاطر داشت كه اگر چه نيازي نيست كه تمام مهارتها در تمام شرايط ارزيابي شوند ولي بايد مشاهدات در شرايط متفاوت و با انواع مختلفي از بيماران صورت گيرند.

استفاده از روش مشاهده مستقيم در يك كلينيك شلوغ ممكن است چالش زا باشد ومراقبت از بيماران را به تاخير اندازد. به اين دليل در زمانهايي كه قرار است اينارزيابي انجام شود بايد تمهيدات لازم از نظر تعداد فراگيران و اعضاء هيات علمي انديشيده شود.

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/16
تعداد بازدید:
2592
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal